Szanowni Państwo!

Ponad dwadzieścia pięć lat mojej praktyki zawodowej, to wiele tysięcy skonsultowanych i wyleczonych przypadków, sukcesy i niepowodzenia, ale nade wszystko olbrzymi bagaż doświadczeń, będący wynikiem stosowania zarówno sprawdzonych technik jak i najnowszych technologii. Prowadzona przeze mnie prywatna przychodnia ORTO, uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, jako pierwszy specjalistyczny gabinet ortodoncji w kraju, a kilka lat później mój gabinet został laureatem programu Rzetelni w Ochronie Zdrowia.

Od dwudziestu lat swoją aktywność zawodową dzielę pomiędzy leczenie pacjentów i edukację ortodontyczną. Każdego roku mam zaszczyt i przyjemność prowadzić w kraju i za granicą liczne wykłady oraz szkolenia doskonalące, dla lekarzy chcących zgłębić tajniki ortodoncji. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tematyką szkoleń przygotowanych na najbliższy rok, a wszystkich zainteresowanych zapraszam  do udziału w kursach!

– Mariusz Wilk

KURSY ORTODONTYCZNE  2024

NOWOŚĆ ! Cykl szkoleń teoretyczno- praktycznych „Orthonavi Hands On” sesja I-III dr Mariusza Wilka i Dr n.med. Joanny Jabłońskiej- Zrobek – Więcej szczegółów w zakładce „kursy”.

Dokonanie opłaty rezerwacyjnej i zgłoszenie na  kurs organizowany przez STUDIORUM, oznacza akceptację regulaminu przez uczestnika. 
 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można się zapoznać na stronie Organizatora. Uczestnicy będą informowani o ewentualnych zmianach Regulaminu.
 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: STUDIORUM s.c. ul.Hipoteczna 25/93; 91-324 Łódź NIP: 726-265-89-45Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi tj. kursu / szkolenia, którego organizatorem jest STUDIORUM s.c. ul.Hipoteczna 25/93; 91-324 Łódź NIP: 726-265-89-45. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, jeśli będzie to niezbędne w celu realizacji kursu/szkolenia.
  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia umowy. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych, do usunięcia swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych czy do przenoszenia danych osobowych.
  Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Rejestrując się na kurs, Uczestnik deklaruje znajomość Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  REGULAMIN
  §1 Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów przez firmę STUDIORUM z siedzibą 91-342 Łódź ul. Hipoteczna 25 m 93, zwaną dalej Organizatorem.
  2. Organizator informuje, iż do wzajemnych zobowiązań stron nie mają zastosowania przepisy regulujące ochronę praw konsumenta, gdyż kursy są kierowane do osób zawodowo związanych z tematyką kursów.
  3. Regulamin zawiera:
   a) sposób organizacji i tryb kształcenia
   b) zasady i tryb naboru uczestników
   c) prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu d) wysokość opłat za udział w kształceniu
   e) postanowienia końcowe
  § 2. Sposób, tryb i miejsce kształcenia
  1. Firma STUDIORUM jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Okręgowa Izbę Lekarską w Łodzi pod nr.59-000122-002-003
  2. Forma i warunki kształcenia, program kursu oraz regulamin zostały sprawdzone i potwierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi.
  3. Kształcenie podyplomowe lekarzy prowadzone przez Organizatora odbywa się w formie kursu teoretycznego z możliwością zajęć praktycznych.
  4. Bazę szkoleniową stanowi przystosowana do charakteru kursu, wynajęta na czas szkolenia sala konferencyjna. Siedziba Organizatora nie stanowi centrum szkoleniowego.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca kursu, ze względu na warunki niezależne od Organizatora, o czym uczestnicy kursu zostaną niezwłocznie poinformowani.
  3§. Zasady i tryb naboru uczestników
  1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie zadatku, będącego częścią ceny szkolenia, mailowe zgłoszenie uczestnictwa (ortokursy@gmail.com) i po mailowym otrzymaniu potwierdzenia wciągnięcia na listę uczestników, uiszczenie opłaty za kurs na konto Organizatora, w terminach i wysokościach przewidzianych w informacji podawanej przez Organizatora.
  2. Liczba Uczestników szkoleń jest ograniczona.
  3. O kolejności zapisu decyduje data dokonania opłaty kursowej.
  4. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu kursu oraz fakturę (nie VAT) wystawioną na podstawie danych przekazanych przez Uczestnika.
  1. W przypadku dużego zainteresowania, przekraczającego warunki organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Kolejne osoby z listy rezerwowej będą informowane przez Organizatora o ewentualnych zwolnionych miejscach.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wszystkich uczestników.
  1. W przypadku odwołania kursu, płatność przekazana na konto Organizatora, zostanie w całości zwrócona Uczestnikowi.
  1. W przypadku odwołania kursu Organizator nie ponosi kosztów noclegu bądź dokonanej przez Uczestnika rezerwacji hotelu.
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu szkolenia.
  §4. Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.
  1. Kurs podlega akceptacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie IV 1 za udział w kursie każdy Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne.
  3. Uczestnicy kursu otrzymają po jego zakończeniu pisemne zaświadczenie o uczestnictwie i otrzymanych punktach edukacyjnych.
  4. Na zaświadczeniu zostaną zawarte następujące informacje:
   1. Imię nazwisko uczestnika
   2. NPWZ uczestnika
   3. tytuł kursu
   4. data i miejsce kursu
   5. imię nazwisko Kierownika Naukowego
   6. podpis Kierownika Naukowego
   7. nazwę organizatora
   8. podpis organizatora
   9. informację o akredytacji organizatora i kursu
  5. Nagrywanie video podczas kursu jest zabronione. Wykonywanie zdjęć fotograficznych bez zgody wykładowcy/wykładowców jest zabronione.
  6. Wizerunki pacjentów prezentowane w materiałach wykładowych są chronione prawem, bez wyraźnej zgody wykładowcy wykonywanie zdjęć jest zabronione.
  §5. Opłaty za udział w kształceniu
  1. Kwota opłaty za kurs podana jest na stronie Organizatora.
  2. Opłata może być uiszczona jednorazowo w całości lub jako zadatek i późniejsza dopłata w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora.
  1. Ustaloną przez Organizatora opłatę należy wpłacić na konto STUDIORUM tj. mBank S.A. Nr rachunku: 34 1140 2004 0000 3402 7604 0797
  1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu Uczestnika.
  1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z kursów na następujących zasadach:
   1. Powyżej 21 dni przed kursem Firma STUDIORUM zwraca dopłatę dokonaną na konto Organizatora, pod warunkiem przesłania na e-mail Organizatora informacji o rezygnacji Uczestnika.
   2. Z uwagi na praktyczny charakter szkoleń, ściśle limitowaną ilość uczestników oraz wynikających z tego konsekwencji organizacyjnych, rezygnacja z kursu w terminie krótszym niż 21 skutkuje brakiem zwrotu wpłaty dokonanej przez Uczestnika.
   3. W wyjątkowych przypadkach Organizator po indywidualnym ustaleniu z Uczestnikiem, może otrzymaną wpłatę potraktować jako część lub całość opłaty za inne szkolenie, zaplanowane w późniejszym terminie.
  1. W przypadku braku rezygnacji w formie pisemnej (e-mail do Organizatora) z kursu praktycznego Uczestnik, który dokonał opłaty rezerwacyjnej (zadatku), zobowiązany jest uiścić pełną opłatę za szkolenie, nawet mimo nieprzybycia na kurs.
  2. Potwierdzenie udziału w kursie równoznaczne jest z koniecznością opłaty za kurs, nawet mimo nieprzybycia na kurs.
  3. Zarejestrowany Uczestnik może przekazać swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach kursu. Obecność na zajęciach potwierdzana będzie podpisem na liście obecności. Brak obecności na którymkolwiek ze spotkań, również z przyczyn wyższych nie zwalnia uczestnika z obowiązku opłaty za kurs w pełnej kwocie.
  6§. Postanowienia końcowe
  1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi jego zmianami można się zapoznać na stronie Organizatora. Uczestnicy będą informowani o ewentualnych zmianach Regulaminu.
  2. Poprzez zgłoszenie na szkolenie, Uczestnik kursu wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych swoich danych osobowych i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji kursu, otrzymywanie informacji handlowych, przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych oraz publikację zdjęć na stronach Organizatora wykonanych podczas kursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez firmę STUDIORUM S.C. , zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 j.t., ze zm.).
  3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
  4. Rejestrując się na kurs, Uczestnik deklaruje znajomość Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.